Aktualności główne


ROK SZKOLNY 2020/2021


Drodzy Rodzice


2021-03-26

Drodzy Rodzice

Informuję, że zgodnie z ogłoszonymi w dniu 25.03.2021r. obostrzeniami od 29.03 2021r. do 11.04 2021 r. ograniczeniu ulega funkcjonowanie przedszkola.
Oznacza to, że zajęcia edukacyjno-wychowawcze będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (edukacja zdalna).
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci rodziców, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W takich przypadkach przedszkole na wniosek rodzica organizuje zajęcia w przedszkolu.
Wniosek do pobrania tutaj
2021-03-08

Drodzy Rodzice

Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego (znajdują sia tam wszystkie dokumenty rekrutacyjne):
Logowanie do systemu rekrutacyjnego.

W przypadku trudności z zalogowaniem do systemu, dokumenty można pobrać tutaj:
Wniosek do przedszkola
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej placówki
Oświadczenie o położeniu przedszkola
Potwierdzenie woli przyjęcia 
 
2021-03-04

Drodzy Rodzice

Informujemy, że w związku z rekrutacją do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 wymagane dokumenty należy składać w przedszkolu w dniach 8.03 od godz.10.00 do 19.03 do godz.16.00
Dokumenty rekrutacyjne umieszczone w kopercie (uzupełniony i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata określonych kryteriów ) należy składać w Przedszkolu nr 5 „ Piąteczka” przy ul. Miodowej 16 w Gdyni do wrzutki umieszczonej w przedsionku (kolorowy karton) w godzinach 07:00 - 16:30.  Po  wrzuceniu dokumentów należy wpisać się na listę potwierdzającą złożenie dokumentów

Uwaga! Po weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych przez Komisję Rekrutacyjną otrzymają Państwo skan podpieczętowanego potwierdzenia przyjęcia wniosku (ostatnia strona wniosku) na adres mailowy podany we wniosku.

Wszelkie informacje nt. rekrutacji (kryteria, terminy, dokumenty) oraz link do logowania w systemie rekrutacyjnym znajdą Państwo na stronie: www.gdynia.pl/rekrutacja.
2021-03-02

Szanowni Państwo

Z powodu obostrzeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 nie ma możliwości odwiedzania „Piąteczki” w celu zobaczenia sal przedszkolnych i poznania personelu przedszkola.

Wszystkie informacje o „Piąteczce” znajdą Państwo na stronie internetowej. W naszym przedszkolu znajdują się 4 przestronne (60m2) sale, w których bawią się i uczą przedszkolaki w czterech grupach wiekowych. Szatnie znajdują się na korytarzach w bezpośrednim sąsiedztwie sal. Na każdym piętrze znajduje się łazienka dla dzieci (jedna łazienka na dwie grupy). Przedszkole posiada własną kuchnie, w której  przyrządzane są smaczne i zdrowe posiłki (śniadania, II śniadania, obiady oraz podwieczorki). Ogromnym atutem naszego przedszkola jest duży ogród z trzema placami zabaw.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć przedszkola oraz przedszkolnego ogrodu.
Zachęcamy również do zapoznania się z przykładowym jadłospisem.
2021-03-01

Drodzy Rodzice

Zamieszczamy do pobrania klauzulę informacyjną RODO dotyczącą rekrutacji 2021/2022.
2021-02-20

Drodzy Rodzice

Zamieszczamy do pobrania deklarację kontynuowania edukacji przedszkolnej.
2021-02-01

Szanowni Państwo

Zbliża się REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH. 5 marca 2021 r. opublikowana zostanie oferta gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Rekrutacja rozpocznie się 8 marca. O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów.
W rekrutacji przygotowanej dla mieszkańców Gdyni, dzieci i rodzice mogą skorzystać z oferty 45 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 28 szkołach podstawowych. Rodzice mogą wybrać dla dziecka od jednej do trzech placówek. We wnioskach określają przy tym, która z placówek jest pierwszym wyborem, a które biorą pod uwagę w drugiej i trzeciej kolejności. O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów. W pierwszej kolejności w rekrutacji decydują kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym, w drugiej te ustalone przez samorząd.
W tegorocznej rekrutacji po raz pierwszy pojawi się kryterium odbycia przez dziecko obowiązkowych szczepień (chyba że jest z nich zwolnione ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza).
Rekrutacja zostanie przeprowadzona na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja

Jak wygląda harmonogram rekrutacji?
5 marca 2021 r. o godz. 10.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja
8 marca od godz. 10.00 do 19 marca 2021 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
7 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 12 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany
14 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Postępowanie uzupełniające:
21 maja 2021 r. o godz. 10.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
od 24 maja od godz. 10.00 do 28 maja 2021 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
7 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 10 czerwca 2021 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany
15 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
31 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Jakie dzieci będą przyjęte do placówek w pierwszej kolejności?
W pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe (łącznie), określone w ustawie Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku. Jest ich siedem i obowiązują w całym kraju:
1. wielodzietność rodziny kandydata
2. niepełnosprawność kandydata
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kryteria mają jednakową wartość, która zostanie określona 5 marca 2021 r., wraz z uruchomieniem rekrutacji.
W drugiej kolejności pod uwagę brane są kryteria określone przez samorząd Gdyni, dodatkowo punktowane gdy:
1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt. ;
2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.;
4) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.;
5) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.;
6) przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – 1 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez organ prowadzący, czyli samorząd są:
1) a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu) urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub
c) urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);
2) a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
b) zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
c) zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym,
d) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności
gospodarczej wraz z numerem NIP;
3) kopia karty szczepień lub książeczki zdrowia dziecka do wglądu;
4) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (także działających w ramach zespołu szkolno - przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;
5) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;
6) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).

Uchwała Rady Miasta w sprawie określenia kryteriów naboru.
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie terminów rekrutacji.


2020-09-23

Drodzy Rodzice

Z przyjemnością informujemy, że w naszym przedszkolu realizowany jest projekt "Mali Gdyńscy Poszukiwacze Szczęścia".

Jest to cykl bezpłatnych zajęć edukacyjnych realizowanych w godzinach popołudniowych w grupie dzieci 5-letnich (Rybki). Są to niezwykłe zajęcia podczas, których dzieci uczą się jak rozpoznawać swoje emocje, jak opanować swoją złość, jak skutecznie się wyciszyć i zrelaksować, jak mówić o emocjach.

Jest nam niezwykle miło, że możemy towarzyszyć naszym przedszkolakom w poszukiwaniu szczęścia!

Projekt  finansowany jest przez Miasto Gdynia a realizownay przez Fundację Kalos.

Więcej informacji:
https://poszukiwaczeszczescia.pl
https://www.przywitajsie.pl/o-fundacji-kalos
https://akademia-ja.pl


2020-09-23

Drodzy Rodzice

Informujemy, że procedura na wypadek zakażenia COVID-19 została zaktualizowana. Plik można pobrać w zakładce aktualności - do pobrania. 
2020-09-02

Drodzy Rodzice

Serdecznie prosimy o zapoznanie się z procedurą dotyczącą systemu iprzedszkole.

Procedurę mogą Państwo pobrać tutaj:
2020-08-30

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do przedszkola od 01.09.2020 r.  
 
Zdajemy sobie sprawę, że zarówno dzieci, jak i Rodzice są zaniepokojeni obecną sytuacją epidemiologiczną. Bardzo prosimy o spokojne przygotowanie dzieci do pójścia do przedszkola. Prosimy w miarę możliwości o wytłumaczenie i wyjaśnienie dzieciom panujących zasad w przedszkolu.

W celu zmniejszenia stresu dzieci z grupy najmłodszej (Marynarze), dzieci będą mogły wejść do przedszkola razem z Rodzicami przez salę znajdującą się na tarasie (proponujemy takie rozwiązanie przez okres dwóch tygodni). Rodzice odbierający dzieci z grupy najmłodszej będą mogli wejść do przedszkola przez główne wejście (z zachowaniem zasad procedury COVID-19).

Dzieci z grup starszych wchodzą do przedszkola głównym wejściem. Tam zostaną odebrane od Rodzica przez wyznaczonego pracownika i odprowadzone pod opiekę nauczyciela. 

Procedurę mogą Państwo pobrać tutaj:
Ze względu na pracę przedszkola w reżimie sanitarnym oraz dbaniem o bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników przedszkola wszystkie grupy będą pracowały w określonych godzinach:
  • Grupa Marynarze (dzieci nowoprzyjęte)  7:30-15:30,
  • Grupa Foczki (zeszłoroczna grupa Marynarzy) 7:00-16:30,
  • Grupa Rybki (zeszłoroczna grupa Foczek) 7:00-16:30,
  • Grupa Delfinki (zeszłoroczne Delfinki i dzieci 6-letnie z zeszłorocznej grupy Rybek ) 8:00-16:30 
Do przedszkola należy przyprowadzić dziecko do godziny 8:15 (proszę uwzględnić czas na ewentualne wejście to przedszkola i pożegnanie z dzieckiem). Odbierać dzieci można w godzinach 12:30-13:30 i od 14:30. W pozostałych godzinach  w przedszkolu odbywa się dezynfekcja oraz są wydawane posiłki.

Godziny wydawania posiłków:
  • śniadanie - 8:30 
  • II śniadanie - 10:00
  • obiad - 12:00
  • podwieczorek - 14:30
Prosimy Rodziców o przyprowadzanie i odbieranie dzieci we wskazanym wyżej czasie. Rodziców, którzy będą mieli problem z zastosowaniem się do godzin pobytu dziecka w przedszkolu prosimy o kontakt z Dyrektorem lub Wicedyrektorem przedszkola.
 
W najbliższym czasie zorganizujemy dla Państwa zebranie on-line. Po otrzymaniu kart do systemu i.przedszkole i zalogowaniu się przez Rodziców do systemu będziecie Państwo otrzymywali informacje poprzez ten system. Karty będą wydawane już od wtorku Rodzicom, którzy dokonali na nie płatności. Pozostali Rodzice otrzymają karty po dokonaniu na nie wpłaty na konto Rady Rodziców.

Opłaty za przedszkole dokonacie Państwo we wrześniu za wyżywienie (z góry za cały miesiąc), a za pobyt w październiku po rozliczeniu rzeczywistego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Przypominamy o konieczności przygotowania upoważnień (w zakładce "Aktualności" - "Do pobrania") dla osób odbierających dziecko (jeżeli nie są to Rodzice) oraz worka z ubraniem i bielizną na zmianę. Prosimy o nie przynoszenie zabawek.
 
Jesteśmy pewni, że nawet podczas epidemii nasze przedszkole spełni oczekiwania najmłodszych i szybko wszystkie dzieci  zaadaptują się w grupach.

2020-08-26

Drodzy Rodzice

W związku z obecną sytuacją epidemiczną rodzice zobowiązani są dostarczyć podpisane oświadczenia związane z COVID - 19, bez których dziecko nie może zostać przyjęte do przedszkola. 

Podpisane oświadczenia należy złożyć w koszulkach, do specjalnie wyznaczonego pojemnika, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

Oświadczenia można pobrać tutaj: Informacja nie dotyczy rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w wakacje.
2020-08-23

Drodzy Rodzice

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 prosimy rodziców dzieci nowoprzyjętych o wypełnienie ankiety informacyjnej o dziecku.

Rodziców, którzy będą uczestniczyli w zajęciach adaptacyjnych, prosimy o wydrukowanie i wypełnienie ankiety i wrzucenie jej do specjalnie przygotowanego pudełka, które zostanie umieszczone na tarasie przedszkolnym.

Rodziców, którzy nie będą mogli uczetniczyć w zajęciach adaptacyjnych prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety na adres e-mailowy przedszkola: przedszkole@p5.edu.gdynia.pl

Plik z ankietą można pobrać tutaj:
2020-08-20

Drodzy Rodzice

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną nie planujemy zebrań organizacyjnych.

Wszelkie informacje będą zamieszczane:
  • na stronie internetowej przedszkola,
  • oraz w systemie iprzedszkole.


rok szkolny 2019/2020 »