Aktualności główne


ROK SZKOLNY 2021/2022


2022-06-24

Drodzy Rodzice

Drodzy Rodzice

UWAGA! SPOTKANIA ADAPTACYJNE!
Serdecznie zapraszamy  dzieci, które od września rozpoczną edukację w naszym przedszkolu na dzień adaptacyjny:
 • 30.08(wtorek) o godzinie 10:00
Na zajecia prosimy przynieść brakujące dokumenty, wskazane w  Adaptacyjne ABC
Tego dnia również prosimy o przyniesienie podpisanej  pościeli i worka z bielizną na zmianę.

Prosimy pamiętać o koniecznosci zakupu kart indentyfikacyjnych!

Do zobaczenia!
2022-05-17

Drodzy Rodzice

Drodzy Rodzice dzieci, które od września zaczna edukację w naszym przedszkolu

Wszyskie informacje dotyczące wyprawki do przedszkola oraz jak przygotować dziecko do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej znajdą Państwu tutaj:

Adaptacyjne ABC - jest to lektura obowiazkowa dla rodziców dzieci rozpoczynających przygodę w Piąteczce 
2022-05-16

Drodzy Rodzice

Zebranie z rodzicami dzieci, które zaczynają edukację w naszym przedszkolu odbędzie się 21.06. 2022r o godzinie 16:00. 

Serdecznie zapraszamy.
2022-03-20

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo,

Uzupełnione elektronicznie i wydrukowane wnioski wraz z załącznikami można składać w przedszkolu w dniach 21.03 - 01.04 wg następującego harmonogramu:
poniedziałki 10.00 - 12.00
wtorki 7.30 - 8.15/ 16.00 - 16.45
środy7.30 - 12.00/ 16.00 - 16.45
czwartki 7.30 - 8.15/ 16.00 - 16.45
piątki 9.00 - 12.00( piątek 01.04 dodatkowo 15.30 - 16.00)

Dokumenty rekrutacyjne składa się wyłącznie w placówce pierwszego wyboru. Brak dołączenia wszystkich niezbędnych dokumentów ( w tym załączników, oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów przy jednoczesnym zaznaczeniu ich w systemie) spowoduje odrzucenie wniosku.

Informacje nt. rekrutacji elektronicznej znajdą Państwo pod linkiem - Informacje
Strona do logowania w elektronicznym systemie rekrutacyjnym - Logowanie
2022-03-07

Drodzy Rodzice

Szanowni Państwo
Zbliża się REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH.  18 marca 2022r. opublikowana zostanie oferta gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.  Rekrutacja rozpocznie się 21 marca 2022r o godz. 10.00. O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów.

Mieszkańcy Gdyni, dzieci i ich rodzice mogą skorzystać z oferty 45 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 28 szkołach podstawowych.
 
Rodzice mogą wybrać od jednej do trzech placówek. We wnioskach muszą określić, która z placówek jest pierwszym wyborem, a które biorą pod uwagę w drugiej i trzeciej kolejności.
 
O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne – na podstawie punktowanych kryteriów. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym, a w drugiej te ustalone przez samorząd.

Jak wygląda harmonogram rekrutacji?
 
 • 18 marca 2022 r. o godz. 10.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie, na której będzie prowadzona rekrutacja, 
 • 21 marca od godz. 10.00 do 1 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • 21 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • do 25 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,
 • 28 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca:
 
 • 3 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym na stronie, na ktorej będzie prowadzona rekrutacja wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,
 • od 6 czerwca od godz. 10.00 do 10 czerwca 2022 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • 20 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • do 22 czerwca 2022 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,
 • 24 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 • 31 sierpnia 2022 r. o godz. 12.00 – opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

Jakie dzieci będą przyjęte do placówek w pierwszej kolejności?


W pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Jest ich siedem i obowiązują w całym kraju:
 
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
Kryteria mają jednakową wartość – każde 50 punktów.

W drugiej kolejności pod uwagę brane są kryteria określone przez samorząd Gdyni, dodatkowo punktowane gdy:
 
 1. dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt.,
 2. dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.,
 3. dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.,
 4. dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.,
 5. dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.,
 6. w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez organ prowadzący, czyli samorząd są:
Punkt 1:
 • kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub
 • urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę  podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO),
Punkt 2:
 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym,oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej wraz z numerem NIP,
Punkt 3:
 • kopia karty szczepień lub książeczki zdrowia dziecka do wglądu,
Punkt 4:
 • oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (także działających w ramach zespołu szkolno - przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się,
Punkt 5:
 • oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się,
Punkt 6:
 • oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

2021-12-27

Drodzy Rodzice

RODO:
IOD - Grzegorz Sarniak
tel. 58 761 77 38
g.sarniak@gdynia.pl
edu.iod@gdynia.pl

Dokumenty do pobrania:
 
2021-08-31

Drodzy Rodzice

ZEBRANIE Z RODZICAMI DZIECI Z GRUPY MARYNARZY

Sedecznie zapraszamy na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 02.09.2021 o godzinie 16:00.
 
2021-08-31

Drodzy Rodzice

Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do przedszkola od 01.09.2021 r.  
 
Zdajemy sobie sprawę, że zarówno dzieci, jak i Rodzice są zaniepokojeni obecną sytuacją epidemiologiczną. Bardzo prosimy o spokojne przygotowanie dzieci do pójścia do przedszkola. Prosimy w miarę możliwości o wytłumaczenie i wyjaśnienie dzieciom panujących zasad w przedszkolu.

Dzieci z grupy najmłodszej (Marynarze) oraz dzieci z innych grup, które w tym roku rozpoczynają edukację w naszym przedszkolu będą mogły wejść do przedszkola razem z Rodzicami przez salę znajdującą się na tarasie. Podczas odbierania dziecka prosimy wchodzić  przez główne wejście (z zachowaniem zasad procedury COVID-19).

Dzieci z grup starszych wchodzą do przedszkola głównym wejściem. Tam zostaną odebrane od Rodzica przez wyznaczonego pracownika i odprowadzone pod opiekę nauczyciela. 
Procedurę mogą Państwo pobrać tutaj: Ze względu na pracę przedszkola w reżimie sanitarnym oraz dbaniem o bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników przedszkola wszystkie grupy będą pracowały w określonych godzinach:
 • Grupa Marynarze (dzieci nowoprzyjęte)  7:30-15:30
 • Grupa Foczki (zeszłoroczna grupa Marynarzy) 7:00-17:00
 • Grupa Rybki (zeszłoroczna grupa Foczek) 7:00-17:00
 • Grupa Delfinki (zeszłoroczna grupa Rybek) 7:30-16:00 
Do przedszkola należy przyprowadzić dziecko do godziny 8:15 (proszę uwzględnić czas na ewentualne wejście do przedszkola i pożegnanie z dzieckiem). Odbierać dzieci można w godzinach 12:30-13:00 i od 14:30. W pozostałych godzinach  w przedszkolu odbywa się dezynfekcja oraz są wydawane posiłki.

Godziny wydawania posiłków:
 • śniadanie - 8:30 
 • II śniadanie - 10:00
 • obiad - 12:00
 • podwieczorek - 14:30
Prosimy Rodziców o przyprowadzanie i odbieranie dzieci we wskazanym wyżej czasie. Rodziców, którzy będą mieli problem z zastosowaniem się do godzin pobytu dziecka w przedszkolu prosimy o kontakt z dyrektorem lub wicedyrektorem przedszkola.
 
Wszelkie informacje będą Państwo otrzymywali przez system I.Przedszkole. Po otrzymaniu kart oraz danych do logowania (1.09.) prosimy o niezwłoczne  zalogowanie się. 
Prosimy również o systematyczne logowanie się do systemu i czytanie zamieszczanych tam ogłoszeń oraz wiadomości. 

Przypominamy o konieczności przygotowania upoważnień (w zakładce "Aktualności" - "Do pobrania") dla osób odbierających dziecko (jeżeli nie są to Rodzice) oraz worka z ubraniem i bielizną na zmianę. Prosimy o nie przynoszenie zabawek.
 
 
2021-08-29

Drodzy Rodzice

Przypominamy o konieczności pisemnego upoważniania osób odbierających dziecko z przedszkola.
Druk upoważnienia do pobrania tutaj
2021-07-21

Drodzy Rodzice

UWAGA! SPOTKANIA ADAPTACYJNE!
Serdecznie zapraszamy  dzieci, które od września rozpoczną edukację w naszym przedszkolu na dni adaptacyjne:
 • 26.08 (czwartek) o godzinie 10:00 zapraszamy dzieci noszące nazwiska od A do M
 • 27.08 (piątek) o godzinie 10:00 zapraszamy dzieci noszące nazwiska od N do Z
Do zobaczenia!


rok szkolny 2020/2021 »