Aktualności główne


ROK SZKOLNY 2018/2019


2019-08-28

Drodzy Rodzice

Zapraszamy na zebrania organizacyjne, które odbędą się:
 • 04.09.2019 (środa) o godzinie 16:30 - dla grup Marynarzy i Foczek
 • 05.09.2019 (czwartek) o godzinie 16:30 - dla grup Rybek i Delfinków
Z uwagi na obecność nauczycieli na zebraniu prosimy o zapewnienie dzieciom opieki. Obecność na zebraniu jest obowiązkowa.
Zapraszamy
 
2019-07-02

Drodzy Rodzice

Zajęcia adaptacyjne odbędą się 29.08.2019 (czwartek) o godzinie 10:00. Zapraszamy!

2019-06-12

Drodzy Rodzice

Informacja dla rodziców dzieci, które od września 2019 rozpoczną edukację w naszym przedszkolu:

przypominamy, że deklarację dotyczącą pobytu dziecka w przedszkolu (oraz ewentualnie dane istotne o dziecku np. alergie) należy złożyć w placówce w nieprzekraczalnym terminie do końca czerwca br. (deklaracja wraz z innymi drukami jest dostępna w zakładce Aktualności -  Do pobrania).
2019-05-29

Drodzy Rodzice

Harmonogram obchodów Dnia Dziecka w Piąteczce*:
 • 31.05.2019 (piątek) 15:00- 17:00- Festyn rodzinny "Kolorowo i wesoło".
 • 03.06.2019 (poniedziałek) - Warsztaty ekologiczne w grupie Rybek i Delfinków.
 • 03.06.2019 (poniedziałek) - Warsztaty Sensoplastyka® oraz dyskoteka na tarasie w grupie Foczek i Marynarzy.
 • 04.06.2019 (wtorek) - Spotkanie ze strażakami - wszystkie grupy.
 • 05.06.2019 (środa) - Warsztaty edukacyjne prowadzone przez Stację Hel - wszystkie grupy.
 • 06.06.2019 (czwartek) - Przedstawienie z cyklu Nauczyciele Dzieciom pt. „Rzepka”.
 • 07.06.2019 (piątek) - Przedstawienie z cyklu Rodzice Dzieciom pt. „Jaś i Małgosia”.
 • 10.06.2019 (poniedziałek) - Przedstawienie Teatru Qufer pt. „Nowe szaty Cesarza”.
 • 11.06.2019 (wtorek) - Przedstawienie grupy Rybek pt. „Podróż smoka po Europie”.
 • 12.06.2019 (środa) - Warsztaty Sensoplastyka® w  grupie Rybek i Delfinków.
*Harmonogram może ulec zmianie
2019-05-08

Drodzy Rodzice

Dnia 11.06.2019 (wtorek) o godzinie 16:00 odbędzie się zabranie z rodzicami dzieci, które od września 2019 rozpoczną edukację w naszym przedszkolu. Serdecznie zapraszamy.

 

2019-05-08

Drodzy Rodzice

Informujemy, że dzieci z grupy Delfinki pojadą na wycieczkę do Akwarium Gdyńskiego w dniu 27.05.2019 (poniedziałek).
2019-04-09

Drodzy Rodzice

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola muszą złożyć w przedszkolu deklarację - potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola do dnia 15.04.2019 r. do godz.17.00.

W przypadku nie złożenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, dziecko  zakwalifikowane nie zostanie przyjęte do przedszkola

Druk potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola dostępny jest tutaj
2019-03-14

Drodzy Rodzice

Informujemy, że dzieci z grupy Foczek, Rybek i Delfinków wezmą udział w zajęciach edukacyjnych oraz zwiedzaniu Akwarium Gdyńskiego w następujących terminach:

22.03.2019 (piątek) godz.10:00 - Foczki
27.03.2019 (środa) godz.11:00 - Rybki
08.04.2019 (poniedziałek) godz.11:00 - Delfinki

2019-03-13

Drodzy Rodzice

Przyjmowanie wniosków wraz z oświadczeniami od 12.03.2019 do 26.03.2019 w kancelarii Przedszkola w godzinach:
 
Poniedziałek 9.00 – 17.00
Wtorek 9.00 – 16.00
Środa 7.00 – 15.00
Czwartek 9.00 – 12.00
Piątek 8.00 – 15.00

Zapraszamy!

2019-03-12

Szanowni Rodzice

Zasady rektutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
na rok szkolny 2019/2020

www.gdynia.pl/rekrutacja
 
Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. W rekrutacji nie biorą udziału dzieci kontynuujące, których rodzice złożyli w placówce deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

O PRZYJĘCIU DZIECKA NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
 
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
Dzieci sześcioletnie (ur. w 2013 roku) zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci w wieku pięciu, czterech i trzech lat mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych) biorą udział w rekrutacji elektronicznej na zasadach ogólnych.
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców/prawnych opiekunów w wybranej placówce, która prowadzi oddział integracyjny.

I. Przebieg rekrutacji
1) Etap wstępny – informator - 12 marca o godz. 12.00 – uruchomienie strony internetowej dla rodziców z informatorem zawierającym ofertę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie miasta Gdyni. Rodzice będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną poszczególnych placówek (opis placówki, informacje teleadresowe).
Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka, w którym deklaruje wybór maksymalnie trzech placówek – przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

2) Wypełnianie wniosków o przyjęcie dziecka do placówki.
Elektroniczna rekrutacja trwa od 12 marca od godz. 12.00 do 26 marca do godz. 16.00 i obejmuje:
* wprowadzanie danych dzieci do systemu,
* składanie wniosków o przyjęcie oraz kompletu dokumentów potwierdzających wybór danego kryterium do placówki pierwszego wyboru (poz. nr 1 na liście preferencji)
.
Dwa sposoby składania wniosków o przyjęcie dziecka :
a) rodzic wypełnia wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukuje, podpisuje, a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 26 marca do godz. 16.00 do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie) w celu złożenia wniosku,
b) jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, wypełnia ręcznie „papierowy” wniosek (można go otrzymać również w przedszkolu/szkole) a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 26 marca do godz. 16.00 do placówki pierwszego wyboru (na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie).
W placówce pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie wprowadzony zostanie do systemu, a rodzic otrzyma potwierdzenie jego złożenia.

3) Rekrutacja automatyczna.
Kolejny etap to automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych. Oznacza to, iż system przydziela dzieci do placówki na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają we wniosku o przyjęcie kryteria, które spełnia ich dziecko).

4) Wyniki rekrutacji:
W dniu 9 kwietnia o godz. 15.00 komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych, obejmujące imiona i nazwiska dzieci, podpisy członków komisji i opatrzone datą, są publikowane przez wywieszenie w przedszkolu.
Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na dwa następujące sposoby:
- logując się na stronie internetowej dla rodziców
- w placówce pierwszego wyboru.

5) Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do placówki.
Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola/oddziału przedszkolnego, to rodzic w terminie do 15 kwietnia do godz. 17.00 musi udać się do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę zapisu dziecka.
W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte
do przedszkola/szkoły podstawowej, do której zostało zakwalifikowane!


6) Listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych zostaną podane przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości w dniu 23 kwietnia o godz. 15.00.
Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

7) Organizacja oddziałów przedszkolnych (mieszanych lub jednorodnych wiekowo) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną oraz dzieci, które przyjęte zostały do przedszkola w procedurze rekrutacji.

II. Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące na terenie Gminy Miasta Gdyni :
1) Kryteria ustawowe - brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego(mają jednakową wartość punktową i brane są pod uwagę łącznie):
L. p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczba punktów
1. Wielodzietność rodziny kandydata(oznacza rodzinę wychowującą troje
i więcej dzieci)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
(wzór oświadczenia będzie dostępny
w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 1)
110 pkt
2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
3. Niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110pkt
6. Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie
(oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
z jego rodzicem)
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia będzie dostępny
w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 2)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
110 pkt

2) Kryteria samorządowe - obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego: n(Uchwała Nr VI/82/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r.)
L.p Kryterium                                                 Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczba        punktów
1. 1) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się - kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej; oświadczenie o zamieszkaniu dziecka
w obwodzie szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;- zał. nr 3
55 pkt
2. 2) dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się
w systemie dziennym;
oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej
z uwzględnieniem nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;- zał. nr 4
20 pkt
3. 3) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru,
do którego o przyjęcie ubiega się
w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja;
(kryterium tego nie można zaznaczyć, jeżeli starsze dziecko kończy etap przedszkolny/szkolny i w roku szkolnym na który przeprowadzana jest rekrutacja nie będzie już uczęszczać do przedszkola/oddziału przedszkolnego)
oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole
pierwszego wyboru, do którego
o przyjęcie dziecko ubiega się;- zał. nr 5
10 pkt
4. 4) dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie - kryterium dotyczy tylko przedszkoli; oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej; - zał. nr 6 8 pkt
5. 5) dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; - zał. nr 7 5 pkt
6. 6) przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) –
zał. nr 8
2 pkt
* Przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium muszą być dostarczone do placówki pierwszego wyboru wraz z wnioskiem o przyjęcie.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględni danego kryterium.

III. Procedura odwoławcza :
1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie 7 dni od dniapodania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.
3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez komisję rekrutacyjną.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca:
1) 4 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 - opublikowanie w systemie rekrutacyjnym (www.gdynia.pl/rekrutacja) wykazu wolnych miejscach.
2) od 4 czerwca od godz. 12.00 do 10 czerwca do godz. 16.00 – złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyjęcie oraz kompletu dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (można wybrać maksymalnie 3 placówki - przedszkola/oddziały przedszkolne). (Rodzic wypełnia wniosek elektronicznie, drukuje, podpisuje i składa
w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. W sytuacji, gdy rodzic nie ma możliwości skorzystania
z komputera wypełnia ręcznie „papierowy” wniosek i składa w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru).
W placówce pierwszego wyboruwniosek o przyjęcie wprowadzony zostanie do systemu, a rodzic otrzymuje potwierdzenie jego złożenia.
3) 14 czerwca o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych,
4) do 18 czerwca do godz. 17.00potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte
do przedszkola/szkoły podstawowej do której zostało zakwalifikowane !

5) 21 czerwca o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.
Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzićlogując się na stronie internetowej dla rodziców lub w placówce pierwszego wyboru.
6) od 21 czerwca – procedura odwoławcza.
7) 30 sierpnia - opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2017 r. możliwa będzie w przypadku wolnych miejsc od 30 sierpnia.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
Oświadczenie nr 1 - o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczenie nr 2 - o samotnym wychowywaniu kandydata
Oświadczenie nr 3 - o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły
Oświadczenie nr 4 - o zatrudnieniu
Oświadczenie nr 5 - o rodzeństwie 
Oświedczenie nr 6 - o deklarowanej liczbie godzin
Oświadczenie nr 7 - o rozliczaniu podatku dochodowego
Oświadczenie nr 8 - o położeniu placówki
 
2019-02-01

Drodzy Rodzice

Zapraszamy do zapoznania się z terminami postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  do gdyńskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach:
 
Lp. Rodzaj czynności Termin 
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu 
uzupełniającym
1 Udostępnienie w systemie rektutacyjnym
oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym 
wykazu wolnych miejsc
 12.03.2019 
godz. 12:00


  X
  X

 
04.06.2019
godz. 12:00
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/
odziału przedszkolnego wraz z dokumnatami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
od 12.03.2019
od godz. 12:00
do 26.03.2019
do godz. 16:00
 
od 04.06.2019 
od godz. 12:00
do 10.06.2019
do godz. 16:00
 
3 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów
nie zakwalifikowanych
09.04.2019
godz. 15:00
14.06.2019
godz. 15:00
4 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której kandydat został
zakwalifikowany
do 15.04.019
do godz. 17:00
 do 18.06.2019
do godz. 17:00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i konadydatów nieprzyjętych
23.04.2019
godz. 15:00
21.06.2019
godz.15:00
6 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym
wykazu wolnych miejsc
X 30.08.2019
godz. 15:00

Wnioski oraz oświadczenia zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020.
2019-01-09

Drodzy Rodzice

Informujemy, że w 2019r. w związku z przerwą wakacyjną przedszkole będzie zamknięte w sierpniu.
2019-01-08

Drodzy Rodzice

Serdecznie zapraszamy na uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, które odbędą się w następujących terminach:

18.01.2019 - godz. 10.30  Grupa "Marynarze"
22.01.2019 - godz. 10.30  Grupa "Delfinki"
25.01.2019 - godz. 10.30  Grupa  "Foczki"
29.01.2019 - godz. 10.30  Grupa "Rybki"


Z uwagi na dużą liczbę gości, na uroczystości zapraszamy wyłącznie babcie, dziadków, prababcie i pradziadków.
2019-01-04

Drodzy Rodzice

Dnia 11.01.2019 (piątek) o godzinie 09:00 (grupa Delfinki) oraz 10:00 (grupa Rybki) odbędą się spotkania ze strażnikiem miejskim w ramach akcji "Bezpieczny przedszkolak".
2018-12-31

Drodzy Rodzice

Dnia 21.01.2019 (poniedziałek) o godzinie 09:00 odbędzie się bal karnawałowy pt. "Między nami jaskiniowcami".

2018-12-01

Drodzy Rodzice

Dnia 10.12.2018 (poniedziałek) w każdej grupie odbędą się zajęcia edukacyjne "Ssaki morskie" prowadzone przez pracowników Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
2018-11-28

Drodzy Rodzice

W tym roku Mikołaj odwiedzi nasze przedszkole 5 grudnia.
2018-11-15

Drodzy Rodzice

Dnia 29.11.2018 (czwartek) dzieci z grupy Rybek i Delfinków wezmą udział w przedstawieniu "Pożegnanie jesieni" przygotownym przez uczniów klasy II w Szkole Podstawowej nr 11. Przedstawinie odbędzie się o godz. 09:15, wyjście z przedszkola zaplanowane jest na godzinę 08:40, śniadanie odbędzie się o godz. 08:15. Prosimy o punktualne przyprowadzenie dzieci.
2018-10-30

Drodzy Rodzice

Informujemy, że 01.11.2018 telefony stacjonarne zostaną wyłączone.
Aktualne telefony:
Intendent: 789 433 625
Dyrektor: 505 823 501

 
2018-10-25

Drodzy Rodzice

Przypominamy, że trwa konkurs na grę planszową o tematyce matematycznej "Gram w to!" Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce "KONKURSY".

Serdecznie zapraszamy do udziału!
2018-10-18

Drodzy Rodzice

Z ogromną przyjemnością informujemy, że podczas uroczystej gali z okazji  Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 15.10.2018r. w PPNT w Gdyni

dyrektor Beata Ratowska została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,
natomiast Pani Ewa Zajkowska otrzymała nagrodę prezydenta miasta Gdyni za osiągnięcia zawodowe.

Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się  w naszym przedszkolu w dniu 16.10.2018 Pani dyrektor podziękowała wszystkim pracownikom przedszkola za zaangażownie  w codzienną pracę na rzecz dzieci i przedszkola oraz przyznała nagrody dyrektora:

Pani Aldonie Grzybowskiej
Pani Krystynie Miśkiewicz
Pani Wiesławie Gawryś
Pani Violetcie Płotka
Pani Małgorzacie Rompalskiej


Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!
2018-09-27

Drodzy Rodzice

Szkoła Podstawowa nr 11 zaprasza najstarsze przedszkolaki na warsztaty ceramiczne, które odbędą się w nastepujących terminach:
17.10.2018 (środa) o godzinie 09:30 - dzieci z grupy Delfinków
24.10.2018 (środa) o godzinie 09:30 - dzieci z grupy Rybek


Wyjście z przedszkola zaplanowane jest na godzinę 09:00 prosimy o punktualne przyprowadzenie dzieci.
2018-09-22

Drodzy Rodzice

Dnia 11.10.2018 (czwartek) o godzinie 09:00 w grupie Rybek i Delfinków odbędą się warsztaty "Wszyscy jesteśmy z tej samej bajki" przeciwko wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Prosimy o punktualne przyprowadzenie dzieci.
2018-09-22

Drodzy Rodzice

Dnia 10.10.2018 (środa) Delfinki pojadą na pokaz iluzji w Porcie Gdynia.
2018-09-22

Drodzy Rodzice

Dnia 03.10.2018 (środa) dzieci z grupy Foczek oraz Rybek pojadą do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl pt. "Pchła Szachrajka".
2018-09-01

Drodzy Rodzice

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 obowiązuje nowy druk upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola. 
Kliknij i pobierz druk upoważnienia.
 
2018-09-01

Drodzy Rodzice

Zapraszamy na zebrania organizacyjne, które odbędą się:

05.09.2018 (środa) o godzinie 16:30 - grupy młodsze (I i II)

06.09.2018 (czwartek) o godzinie 16:30 - grupy starsze (III i IV)


Z uwagi na obecność nauczycieli na zebraniu prosimy o zapewnienie dzieciom opieki.Obecność na zebraniu obowiązkowa.
Zapraszamy
 
2018-09-01

Drodzy Rodzice

Prosimy o wypełnienie deklaracji dotyczącej pobytu dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019. Deklarację należy dostarczyć (w dwóch egzemplarzach) do przedszkola do 05.09.2018.
Kliknij i pobierz deklarację.


« rok szkolny 2019/2020 rok szkolny 2017/2018 »